Castellum

Castellum

Castellum AB är ett svenskt fastighetsbolag som är noterat på Stockholmsbörsen under tickersymbolen ”CAST”. Bolaget grundades 1997 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Castellum äger, utvecklar och förvaltar fastigheter, främst kontor och lager/logistikfastigheter, i Sverige och Danmark. Castellums fastighetsportfölj består av mer än 650 fastigheter med en total uthyrningsbar yta på cirka 4,5 miljoner kvadratmeter. Bolaget är aktivt i ett antal städer, inklusive Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Castellum är ett av de största fastighetsbolagen i Norden och har ett starkt fokus på hållbarhet. Bolaget har satt upp ambitiösa mål för att minska sin miljöpåverkan och strävar efter att bli helt klimatneutrala till år 2030. Castellums aktie har presterat väl på Stockholmsbörsen och har historiskt sett haft en stabil utdelningspolicy. Det är dock viktigt att notera att alla investeringar på aktiemarknaden innebär en viss risk och att det är viktigt att göra en grundlig analys innan man investerar.

Affärsidé

Castellums affärsidé är att äga, utveckla och förvalta fastigheter som ger hög och stabil avkastning till aktieägarna samtidigt som de tillgodoser hyresgästernas behov av moderna, hållbara och flexibla lokaler.

För att uppnå denna affärsidé har Castellum en strategi som bygger på fyra grundpelare:

  1. Hållbarhet – Castellum strävar efter att minska sin miljöpåverkan och att verka för en hållbar utveckling i samhället. Bolaget arbetar bland annat med att minska energiförbrukningen i sina fastigheter, öka användningen av förnybar energi och minska mängden avfall.
  2. Kundfokus – Castellum vill erbjuda hög kvalitet och god service till sina hyresgäster genom att erbjuda moderna, flexibla och anpassningsbara lokaler.
  3. Tillväxt – Castellum vill växa genom förvärv, nyproduktion och projektutveckling. Genom att öka sin fastighetsportfölj kan bolaget öka sin intäktsgenerering och därmed också sin avkastning till aktieägarna.
  4. Effektivitet – Castellum strävar efter att arbeta så effektivt som möjligt för att minska sina kostnader och öka sin lönsamhet. Bolaget har en stark fokus på digitalisering och automatisering för att öka effektiviteten i sin verksamhet.

Genom att fokusera på hållbarhet, kundfokus, tillväxt och effektivitet vill Castellum skapa en stabil och långsiktig avkastning till sina aktieägare samtidigt som de bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Mål

Castellum har flera mål som de arbetar mot. Nedan är några exempel på deras mål:

  1. Hållbarhetsmål – Castellum har satt upp ambitiösa mål för att minska sin miljöpåverkan och strävar efter att bli klimatneutrala till år 2030. Bolaget vill även minska energiförbrukningen i sina fastigheter med 20 procent och öka användningen av förnybar energi till 100 procent.
  2. Tillväxtmål – Castellum har som mål att fortsätta växa genom förvärv och nyproduktion. Bolaget vill öka sin fastighetsportfölj till 30 miljarder kronor år 2025.
  3. Kundnöjdhetsmål – Castellum strävar efter att ha nöjda hyresgäster och vill öka sin kundnöjdhet. Bolaget mäter kontinuerligt hyresgästernas tillfredsställelse och arbetar aktivt med att förbättra sin service och sina produkter för att öka kundnöjdheten.
  4. Finansiella mål – Castellum har som mål att ha en hög och stabil avkastning till aktieägarna. Bolaget har en utdelningspolicy som innebär att minst 50 procent av resultatet efter skatt ska delas ut till aktieägarna.

Genom att arbeta mot dessa mål vill Castellum skapa en lönsam och hållbar verksamhet som är attraktiv för både aktieägare och hyresgäster.