Fabege

Fabege

Fabege är ett av Sveriges största fastighetsbolag med inriktning på kommersiella fastigheter, främst kontor, butiker och logistikfastigheter. Bolaget grundades 1956 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Fabege har som målsättning att utveckla hållbara och attraktiva stadsdelar, och bolagets fastigheter finns framför allt i Stockholmsområdet. Fabege äger och förvaltar ett stort antal fastigheter i Stockholmsområdet, bland annat kontorsfastigheter som Arenastaden, Flemingsberg och Solna Business Park. Bolaget har också utvecklat flera stora projekt, som till exempel ”Majorna”, ett nytt bostadsområde i Solna, och ”Urban Escape”, som är en stor satsning på kontor, hotell, butiker och restauranger mitt i centrala Stockholm. Fabege har som målsättning att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor, och bolaget har bland annat satt upp högt ställda mål för minskad energiförbrukning och klimatpåverkan. Fabege har också en starkt engagemang för social hållbarhet, och arbetar aktivt för att skapa levande och trygga stadsdelar där människor kan trivas och känna sig hemma.

Social hållbarhet

Fabege är ett fastighetsbolag med ett uttalat fokus på social hållbarhet, och bolaget arbetar aktivt för att skapa trygga och levande stadsdelar där människor kan trivas och känna sig hemma. Fabege har som mål att utveckla fastigheter och områden som är inkluderande, tillgängliga och som främjar hälsa och välbefinnande. För att uppnå dessa mål har Fabege bland annat arbetat med att skapa attraktiva offentliga platser, såsom parker och torg, som kan användas av alla. Bolaget arbetar också för att skapa en mångfald av bostäder och arbetsplatser, för att öka möjligheterna för olika grupper att bo och arbeta i områdena. Fabege har också fokus på att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil, och har därför bland annat satsat på cykelinfrastruktur och främjande av gångtrafik. Fabege har också ett starkt fokus på att skapa trygga och säkra stadsdelar. Bolaget arbetar för att skapa en ökad närvaro av människor i områdena, genom att främja aktiviteter och evenemang. Fabege arbetar också aktivt för att skapa en bra belysning och säkerhetslösningar i områdena, för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Genom sitt arbete med social hållbarhet är Fabege en viktig aktör på den svenska fastighetsmarknaden, och bolaget har fått flera utmärkelser för sitt arbete inom området. Fabege är också en viktig samarbetspartner för kommuner och andra aktörer inom samhällsbyggnad, och har en central roll i utvecklingen av nya, hållbara stadsdelar i Stockholm.

Fastigheter

Fabege äger och förvaltar ett brett spektrum av fastigheter, med en huvudsaklig inriktning på kontorsfastigheter. Bolagets fastigheter finns främst i Stockholm, men också i andra delar av landet. Fabege har ett starkt fokus på att skapa moderna, flexibla och hållbara kontorslokaler som kan möta behoven hos dagens företag. Bolagets fastigheter är oftast belägna i områden med goda kommunikationer och god tillgång till service och nöjen. Fabege erbjuder även olika lösningar för att möta behoven hos olika typer av företag, exempelvis coworking-lösningar och flexibla hyresavtal. Fabege äger också flera butiksfastigheter, främst i Stockholmsområdet. Bolaget arbetar för att skapa attraktiva och hållbara butikslokaler, och samarbetar med hyresgäster för att utveckla butikskoncept som är anpassade till dagens konsumenter. Fabege har även ett antal logistikfastigheter, som är belägna i strategiska lägen med goda kommunikationer och närhet till viktiga transportleder. Bolaget arbetar för att utveckla hållbara lösningar för transport och logistik, och erbjuder fastigheter som är anpassade till olika verksamheter inom sektorn. Utöver dessa fastigheter har Fabege även ett antal bostadsfastigheter, främst i Stockholm. Bolaget har som målsättning att skapa attraktiva och hållbara bostäder som är anpassade till dagens behov och som kan möta de utmaningar som står inför samhället, exempelvis genom att satsa på energieffektivitet och social hållbarhet.