Besiktning av fastigheter

Besiktning av fastigheter

När det kommer till fastighetsbesiktningar finns det flera olika typer som är viktiga att känna till. De är avgörande för att upptäcka eventuella problem och säkerställa en trygg och fungerande fastighet. Kontakta certifierade besiktningsmän för att utföra dessa besiktningar och få professionell rådgivning.

Husbesiktning

En husbesiktning är en grundlig genomgång av en fastighet, inklusive byggnader och mark. Syftet är att identifiera eventuella fel, brister eller skador. Detta är vanligt vid köp eller försäljning av fastigheter.

OVK-besiktning (Obligatorisk Ventilationskontroll)

OVK är en regelbunden besiktning av fastighetens ventilationssystem. Den utförs för att säkerställa att ventilationen fungerar korrekt och uppfyller gällande krav. Fastighetsägaren ansvarar för att OVK-besiktningen utförs.

Radonbesiktning

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan vara skadlig för hälsan. En radonbesiktning fokuserar på att mäta radonhalten i fastigheten. Om höga halter upptäcks, kan åtgärder vidtas för att minska risken.

Hissbesiktning

Hissar och hissanläggningar måste regelbundet besiktigas för att säkerställa att de fungerar korrekt och är säkra att använda. Detta är särskilt viktigt för fastigheter med flera våningar.

Certifierade tekniska konsulter för fastighetsbesiktningar

För att utföra fastighetsbesiktningar krävs kompetens och erfarenhet. Därför är det vanligt att certifierade tekniska konsulter eller besiktningsmän utför dessa arbetsuppdrag. De har den nödvändiga kompetensen och kan ge dig en professionell bedömning av fastighetens skick. För att komma i kontakt med en certifierad besiktningsman är det lämpligt att använda tjänster som exempelvis Besiktigaste. Här finns tekniska konsulter inom OVK-besiktning.

Certifierade tekniska konsulter har genomgått utbildning och har kunskap om olika typer av fastighetsbesiktningar. De är auktoriserade att utföra besiktningar och kan bedöma fastighetens skick på ett professionellt sätt.

Oberoende bedömning

Certifierade tekniska konsulter är oberoende och agerar i fastighetens ägares intresse. De ger en objektiv bedömning av fastighetens skick och eventuella brister. Vissa konsulter är specialiserade på specifika typer av besiktningar, som radonbesiktning eller hissbesiktning. Det är viktigt att välja rätt konsult beroende på vilken typ av besiktning som behövs.

Rapport och rekommendationer

Efter besiktningen får du en rapport med resultat och eventuella rekommendationer. Konsulten kan ge råd om åtgärder som behöver vidtas för att förbättra fastighetens skick.